UFABETWIN666

business consulant บริการกฎระเบียบหมายหุ้นส่วนบริษัท

business consulant และการลงทุนบริการสเก็ตช์สัญญา จัดการทำเอกสาร จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การขออนุญาตตั้งขึ้นโรงงาน ขยายโรงงาน การร่วมลงทุน การรวบรวมกิจการ การปรับแต่งส่วนประกอบองค์กร รับจดทะเบียนพาณิชย์ การเลิกนิติบุคคลและชำระบัญชี รับจดทะเบียนภาษีราคาเสริมเติม ภาษีธุรกิจเฉพาะเจาะจง รับจดทะเบียนปรับแก้ปรับเปลี่ยนรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล กฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายขนส่ง

บริการกฎข้อปฏิบัติหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้บริการด้านการปรับแต่งปรับแต่งการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และกฎของคณะกรรมการ กลต. การนำหุ้นเข้าจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

บริการกฎระเบียบหมายภาษีอากรบริการแนะนำและตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับกฎเกณฑ์หมายภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลทั่วไป การวางแผนภาษีของธุรกิจ หลักและเคล็ดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษีอากร การตรวจตราขั้นตอนทำงานทางด้านที่เกี่ยวกับเงินและบัญชีตาม กฎที่ต้องปฏิบัติ

ตามหมายภาษีอากร การยื่นอุทธรณ์การประมาณภาษีอากรของเจ้าบุคลากร business consulant การรับมอบอำนาจเพื่อจะชี้แจงและให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่อง การดำเนินคดีภาษีอากร โดยการเป็นผู้ให้คำแนะนำประจำรายเดือน หรือรายเรื่อง การกรอกแบบบ่งบอกรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล คิดแผนภาษีของธุรกิจแต่ละจำพวก การดำเนินคดีภาษีอากร

บริการระเบียบหมายด้านอสังหาริมทรัพย์บริการรับให้คำปรึกษาและทำงานทางระเบียบหมายเกี่ยวกับโครงงานพัฒนาที่ดิน บ้านจัดสรร อาคารชุด ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ การจัดการทำกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียน อาคารชุด การจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

business consulant

การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ค้าขายที่ดิน รังวัดที่ดิน จดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกหมวดหมู่ การคุ้มครองป้องกันและเยียวยาความทรุดโทรมของสภาพแวดล้อม ร่างกติกา การจำกัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจำกัดข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมบางจำพวก การวางแผนและการตรวจสอบกิจการซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริการกฎเกณฑ์หมายแรงงานและการจ้างงานบริการเกี่ยวกับการจ้างงานและการจัดการทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การก่อตั้งกองทุนตอบแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนกักเก็บเผื่อเอาไว้เลี้ยงชีพ การจ้างงาน การปกป้องและปรับแก้ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงาน หรือแรงงานสัมพันธ์

บริการกฎที่ต้องปฏิบัติหมายทรัพย์สินทางเชาวน์บริการให้คำปรึกษา

และดำเนินการทางกฎที่ต้องปฏิบัติหมาย เพื่อคุ้มครอง การเอาไปใช้ จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิด สัญลักษณ์สินค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสัญลักษณ์สินค้า สิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร การโต้ถกเถียงคำร้องขอจดทะเบียนสัญลักษณ์สินค้า business consulant และสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบ การจัดการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ตราสินค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร การติดตามตรวจดูการฝ่าฝืนทรัพย์สินทางเชาวน์ปัญญาการประสานงานกับเจ้าบทบาท หรือองค์กรของรัฐ เพื่อทำงานกับผู้ฝ่าฝืนทรัพย์สินทางปัญญา การดำเนินการใดๆก็ตาม เพื่อที่จะป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของท่านในประเทศต่าง ๆ ทั้งโลก

บริการกฎข้อปฏิบัติหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการบริการกฎข้อปฏิบัติหมายล้มละลายและการรู้สึกตัวฟูกิจการดำเนินงานทั้งสิ้นเกี่ยวกับระเบียบหมายล้มละลาย ตั้งแต่การตรวจดูราคาทรัพย์สิน และหนี้สิน การให้คำแนะนำ และปฏิบัติงานปรับส่วนประกอบทรัพย์สิน เงินที่จะต้องใช้คืน

การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ การจัดทำและจัดการแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายล้มละลายทำเช่นไรเมื่อถูกฟ้องล้มละลาย จะปลดจากการล้มละลายเมื่อไร จะขอประนอมหนี้ต้องทำเช่นไร? ทำยังไงเมื่อควรจะเป็นฟ้องลูกหนี้ให้เป็นบุคคลล้มละลาย ควรจะมีข้อแม้เช่นไรก็เลยจะฟ้องได้? หรือ จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ล้มละลายอย่างไร ขอรับชำระหนี้ได้ที่ไหน ยังไง?

บริการหลักเกณฑ์หมายปกครองและกฎหมายหมู่ชนบริการดำเนินการทางกฎหมาย คดีซึ่งพิพาทตอนบุคคลกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจะป้องกันสิทธิของบุคคล การดำเนินการแก้ไข หรือบรรเทาความทุกข์ หรือความเสียหาย

หรือระงับข้อพิพาทจากคำบัญชาหรือสัญญาทางปกครอง วิธีใช้สิทธิเรียกร้องทางปกครอง การโต้ถกเถียง และอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง วิธีการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎข้อปฏิบัติหมายข้อมูลข่าวสาร ระงับข้อพิพาทจากคำบัญชาหรือสัญญาทางปกครอง การจัดการทำ ฟอร์มและคำสัญญาทางปกครอง วิธีใช้สิทธิเรียกร้องทางปกครอง การโต้แย้ง และอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การดำเนินคดี หรือแก้ต่างคดีปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้อง ตามระเบียบหมายข้อมูลเนื้อหาข้อมูลข่าวสารสาร และกฎหมายสาธารณชนอื่น

บริการกฎที่ต้องปฏิบัติหมายเกี่ยวกับคนต่างประเทศบริการงานคนแนะนำกฎเกณฑ์หมาย ตรวจสอบตรวจตรา และร่างสัญญาศัพท์แสงต่างประเทศ การขอใบอนุญาตดำเนินการงานของคนต่างด้าว การต่อใบอนุญาตเป็นการชั่วคดัง การขอกลับเข้ามาในประเทศไทย การขอรับใบอนุญาตเจือธุรกิจคนต่างชาติ การขอโอนสัญชาติ งานแปลแบบฟอร์ม ไทย, อังกฤษ, จีน ทั้งในต้นแบบของสัญญา, หนังสือราชการ และเอกสารทั่วๆไป ตลอดจนการขอการันตีเอกสาร จากกระทรวงการเมืองนอก เป็นต้น

บริการกฎข้อปฏิบัติหมายทั่วไปบริการให้คำแนะนำ จัดทำเอกสารทางกฎข้อบังคับหมาย และข้อตกลงแก่กิจการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ธนาคาร ประกันภัย ฯลฯ รวมถึงการขออนุญาตประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์หมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นพยานสำหรับเพื่อการลงนาม ตรวจสอบ และร่างข้อตกลงทุกชนิด ดังเช่นว่า ข้อตกลงหุ้นส่วนบริษัท คำสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยน สัญญาแลกเปลี่ยนเปลี่ยน คำสัญญาจ้างแรงงาน คำสัญญารับประกัน ฯลฯ

สำนักงานบัญชีประสิทธิภาพ STAสำนักงานบัญชีประสิทธิภาพ STA ได้รับการส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับรางวัลและใบประกาศยืนยันจากทาง กรมปรับปรุงธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย พวกเราหยิบเป็นสำนักงาน

บัญชีแห่งแรกที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีสะดุดตา business consulant  หอการค้าไทย และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวโยง ซึ่งแนวทางพวกนี้ได้สะท้อนผ่านแนวนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักงานบัญชีประสิทธิภาพ STA ทำงานโดยตลอดปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เป็นยังไง อาชีพที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

คืออาชีพที่มีหน้าที่คอยคิดแผน และให้คำแนะนำทางด้านการอดออมค่าใช้จ่ายด้านการภาษีอย่างถูกกฎเกณฑ์หมาย จัดการทำเอกสารทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่มอีก ทั้งยังเป็นรายเดือนและรายปี จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นคนแนะนำทางด้านภาษี ติดต่อและทำการสื่อสารกับกรมสรรพากร และเตรียมพร้อมในเรื่องของการขอคืนภาษีค่าตอบแทน ให้กับบริษัทตามระเบียนกรมสรรพากรประจำปี

เรามีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะให้คำแนะนำสำหรับในการทำงานเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของท่านจะดำเนินต่อจากนี้เป็นต้นไปได้อย่างถูกต้อง สมควร ได้รับข้อมูลข้อมูลข่าวสารสารด้านบัญชี และภาษีอากร ที่ถูกต้องแม่นยำ ทันการต่อการตกลงใจ

ประโยชน์ที่จะได้รับส่วนที่ดีของการมีคนให้คำแนะนำด้านภาษี

การมีที่ปรึกษาด้านภาษีนั้น นอกจากจะช่วยให้งานของเราราบรื่น ถูกต้อง แจ่มแจ้งและชัดเจนแล้ว ยังมีส่วนที่ดีอื่น ๆ อีก อย่างเช่นลดเรื่องที่ไม่คาดฝันทางด้านภาษี การที่บริษัทมีที่ปรึกษาด้านภาษีจะมีผลให้ลดเรื่องที่ไม่คาดฝัน

ที่จะโดนเรียกภาษีย้อนหลังลงได้ ออมเงินภาษี ผู้ให้คำแนะนำด้านภาษี จะให้คำปรึกษา บอกต่อจุดผิดพลาดที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของเงินที่ไม่ทำให้เกิดผลดีได้บริษัทอุ่นใจ ก้าวไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยว การว่าจ้างคนแนะนำด้านภาษีดี ๆ สักคนส่งผลให้พวกเราหมดอุปสรรคในเรื่องของการเคลียร์บัญชีได้

ข้อกำหนดสำหรับเพื่อการคิดค่าบริการเพื่อค่าจ้างคนให้คำแนะนำบัญชี นั้น business consulant  ถ้าจะให้ระบุมูลค่าที่จ้างแบบตายตัวว่า เดือนละมากแค่ไหน อาจยากอยู่สักหน่อย ทั้งนี้เนื่องด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคนแนะนำบัญชีของกิจการแต่ละแห่งนั้น อยู่ภายใต้เนื้อหาด้วยเหตุนั้นจำนวนเอกสาร

หัวข้อนี้ขึ้นกับแต่ละกิจการว่ามีเอกสารที่จำเป็นต้องจัดการทำบัญชีมากน้อยเพียงใดรูปพรรณของงานที่จำเป็นจะต้องรับไม่ถูกชอบ โดยมากสิ่งที่ผู้ให้คำแนะนำบัญชีจะต้องรับไม่ถูกชอบ มีตั้งแต่การจัดการทำบัญชีรายวัน บัญชีรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน การยื่นแบบฟอร์มชำระภาษีราคาเสริมเติม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน

คุณลักษณะของผู้ให้คำแนะนำบัญชี เพราะคนแนะนำบัญชีมีร่วมกันหลายรูปพรรณ สำนักงานบัญชีประสิทธิภาพลำดับชั้นไหน มีนักบัญชีเชี่ยวชาญการโดยดิ่ง หรือเป็นผู้ประสานงาน ผู้ตรวจตราต่างถ้า

ข้อตกลงทั้ง 3 ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะมีผลกระทบค่าจ้างของคนให้คำแนะนำบัญชี ซึ่งจำนวนมากจะตกลงกันตามความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ฝ่ายผู้ให้คำแนะนำบัญชีจะชี้เฉพาะหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของตัวเองเอาไว้ ฝ่ายกิจการก็ด้วยเหมือนกันจะชี้เฉพาะงบโดยประมาณซึ่งสามารถจ่ายให้อาจารย์ที่ปรึกษาบัญชี

รูปแบบของสำนักงานบัญชีโดยทั่วไปนั้น จะแบ่งออกเป็น ฟรีแลนซ์, สำนักงานบัญชีขนาดเล็ก (บุคลากร 1-5 คน), สำนักงานขนาดกลาง (พนักงาน 5-20 คน) และสำนักงานขนาดใหญ่ (บุคลากรมากกว่า 20 คน)

อัตราค่าว่าจ้างที่ปรึกษาบัญชีที่เจอทั่วไป จะพบค่าจ้างตั้งแต่ 1,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป ส่วนปริมาณเท่าไรก็เลยจะสมควรขึ้นกับเงื่อนไขต่าง ๆ มาเจือกัน งานมูลค่าและราคาถูกตัวอย่างเช่น เดือนละ 1,500 บาท คงสมควรเพื่อกิจการเล็ก ๆ เริ่มตั้งแต่ต้นใหม่ เอกสารนิดหน่อย จัดทำโดยคนให้คำแนะนำ

บัญชีลำดับขั้นทั่วๆไปที่อาจยังไม่เก่งกาจการมากนัก แต่เพื่อผู้ให้คำแนะนำบัญชีในอันดับที่เป็นนักบัญชีชำนาญการ รับทำบัญชีตลอดปี จะคิดอัตราค่าจ้างเดือนละ 3,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากว่าลำดับขั้นความรับไม่ถูกถูกใจต่อวิชาชีพของตัวเองนำมาซึ่งการทำให้มีเกรดความขนาดที่เล็กมากสำหรับเพื่อการปฏิบัติการแบบมืออาชีพที่สูงยิ่งกว่ากุนซือบัญชีมูลค่าและราคาถูกทั่วๆไป เป็นต้น

กรรมวิธีสำหรับการทำงานกรณีเป็นผู้ให้คำแนะนำประจำ (สัญญาว่าจ้าง 1 ปี)สอบทานข้อมูลของกิจการ ดังเช่น ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ส่วนประกอบ ผู้ถือหุ้น ข้อมูลบัญชีการเงิน และการยื่นแบบชำระภาษี เป็นต้น – (1 สัปดาห์) ซักถาม-ตอบคำถามภาษีต่างๆของกิจการผ่าน e-mail และหรือโทรศัพท์แล้วแต่กรณี

(ตอบปัญหาโดยทันที หรือ ข้างใน 3-7 วัน แล้วแต่กรณี)ส่งทีมงานเข้ามาให้คำปรึกษา ณ บริษัทของลูกค้า ( ทีละ 3 ชั่วโมง หรือ เดือนละ 2-4 วันทำการ ตามแต่ข้อตกลง )รายงานสรุปการให้คำแนะนำเดือนละ หนึ่งครั้ง (ด้านใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน)

2 กรณีให้คำปรึกษาเป็นรายครั้ง (Case-by-case basis) ผู้บริโภคส่งคำถาม business consulant  และข้อมูลให้พิจารณาล่วงหน้า (1-3 วันกระทำการ)ผู้ซื้อเข้ามาขอรับคำปรึกษาแบบ face to face (1 ชั่วโมงขึ้นไป) ส่งรายงาน (report) การให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภค (ภายใน 3-7 วัน นับแต่วันที่ให้คำปรึกษา)

เอกสารที่จำเป็นที่จะต้องตระเตรียมให้บริษัทฯ ระยะเวลาในการรับฟอร์มข้อสงสัยที่เผชิญหลายครั้งๆ ค่าบริการจะสมควรคุ้มค่ากับบริการผู้ชี้แนะบ้างมั๊ยพวกเราจะช่วยคิดแผน ช่วยทำให้มัธยัสถ์ค่าภาษ เรื่องเล่าถูกต้อง ควบคุมด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มีช่วงเวลาในการเรียนรู้ด้านภาษีโดยดิ่ง ควบคุมงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติเหตุผลที่ควรใช้บริการ อาจารย์ที่ปรึกษาภาษี กับเราด้วยเรื่องราวที่ผ่านมาในการให้บริการด้านบัญชีและภาษีมายาวนานกว่า 25 ปี นำมาซึ่งการทำให้พวกเรามีความเข้าใจ ความสามา

welcometoelysium

My Review

Review Form...

Reviews

Loading Reviews...